Tournament
Rank Points Score Category
PGA of Ontario - HPC 2023 14 3 153 G
PGA Northern Ontario - Zone Championship 2023 1 20 141 F
PGA Northern Ontario - HPC 2023 1 12 141 H
PGA of Canada - PGA Championship 2022 40 3 308 A
PGA Championship of Canada - 2021 28 5 278 A
PGA Seniors' Championship of Canada - 2021 7 15 210 D
PGA Seniors' Championship of Canada - 2019 14 7 212 D
PGA Championship of Canada - 2019 49 2 N/A A
PGA Seniors Championship of Canada 2018 13 7 212 D
PGA Club Professional Championship of Canada 2017 14 12 148 C
PGA of Canada - Ontario CPC (Fall Ch'p) 2017 8 3 156 G
PGA Seniors' Championship of Canada 2017 11 7 214 D
PGA Championship of Canada 2017 19 10 N/A A
PGA Club Professional Championship of Canada 2016 8 16 223 C
PGA Seniors' Championship of Canada 2016 6 17 218 D
PGA Championship of Canada 2016 18 10 149 A
PGA Club Professional Championship of Canada 2015 24 6 224 C
PGA Senior's Championship of Canada 2015 13 7 216 D
PGA Championship of Canada - 2015 23 8 154 A
PGA Club Professional Championship of Canada 2014 12 12 223 C
PGA of Ontario CPC (Fall Ch'p) 2014 3 11 145 G
PGA Seniors Championship of Canada 2014 15 7 139 D
PGA of Ontario Championship 2014 9 10 147 E
PGA Championship of Canada 2014 9 10 9 A
PGA CPC of Canada 2013 18 9 216 C
PGA of Ontario CPC (Fall Ch'p) 2013 3 11 71 G
PGA Seniors' Championship of Canada 2013 6 17 217 D
PGA Championship of Canada 2013 17 5 N/A A
PGA of Ontario Championship 2012 2 18 140 E
PGA of Ontario CPC (Fall Ch'p) 2012 8 6 77 G
PGA Seniors' Championship of Canada 2012 15 7 224 D
PGA Club Professional Championship of Canada 2012 17 9 225 C
PGA Championship of Canada 2011 17 5 N/A A
Canadian PGA Seniors' Championship 2011 11 7 218 D
Canadian PGA Club Professional Championship 2011 11 12 211 C
Canadian PGA Club Professional Championship 2010 14 12 218 C
Ontario PGA Championship 2009 7 12 144 E
Canadian PGA Club Professional Championship 2009 10 15 216 C